Продукти

General terms Wild Game Hunt App

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на приложението WILD GAME

В сила от: 01.05.2024 год.

 

1. Приложимост и влизане в сила

 

1.1. Тези общи условия се прилагат при инсталиране и използване на приложението WILD GAME и услугите, предоставяни чрез него (за краткост “Приложение”) на регистрираните в Приложението потребители - ловци, стопани на ловни кучета и други физически и юридически лица, в т.ч. сдружения и дружинки (за краткост “Потребител”, “Потребители”). Приложението предоставя специализирана софтуерна услуга за проследяване локацията на ловни кучета и ловци в реално време, която предлага и други функционалности (заедно всички наричани “Услуги”). Приемането на настоящите Общи условия и Политиката за сигурност на Приложението е задължително, за да бъдат предоставяни и ползвани услугите, предлагани чрез него. Условията са валидни и задължителни за всички потребители. С инсталиране на Приложението и регистрацията си в него, потребителят приема, че се е запознал със съдържанието на настоящите Общи условия и е съгласен с тях.

 

1.2. Общите условия влизат в сила от деня на публикуването им в Приложението и са задължителни за всеки потребител от момента на инсталирането на Приложението в крайното устройство на потребителя и регистрацията на потребителя в Приложението. Задълженията на WILD GAME спрямо потребителите възникват от момента на регистрация на потребителя в Приложението, а ако услугата е платена - след получено пълно плащане на конкретния абонаментен план.

 

1.3. Услугите в Приложението се предлагат и изпълняват от „УАЙЛД ГЕЙМ“ ЕООД. Следните данни за контакт могат да се използват за връзка с Приложението: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 161, ет. 2, ап. 5, телефон за контакт  +389 854 965 859, e-mail: wildgame@abv.bg, info@wildgame.bg

 

1.4. Приложението е собственост на „УАЙЛД ГЕЙМ“ ЕООД. Всички права върху Приложението остават собственост на „УАЙЛД ГЕЙМ“ ЕООД и потребителят не получава каквито и да е права върху него, освен правата, изрично предоставени и описани в тези Общи условия. Потребителят няма право да копира или променя Приложението по какъвто и да е начин или да предоставя ползването му на трети лица освен ако такава възможност не е предвидена в тези Общи условия. Потребителят е длъжен да спазва правилата за приемлива употреба, налични в настоящите условия.

 

1.5. Според спецификата на GPS тракера на потребителя и според наличните функционалности в Приложението и абонаментни планове, наред с настоящите Общи условия, прилагат се и индивидуалните планове на WILD GAME, избрани от потребителя, ако такива са налични. При противоречие между настоящите Общи условия и индивидуалния план, избран от потребителя, както и при противоречие между Общите условия и условията, посочени в обява или оферта в Приложението, прилагат се индивидуалните уговорки в плана, обявата или предложението.

 

2. Дефиниции

 

В настоящите Общи условия, в абонаментните планове и оферти, употребяваните думи и изрази следва да се разбират, както следва:

“WILD GAME” според контекста означава или собственика на приложението - „УАЙЛД ГЕЙМ“ ЕООД, или Приложението WILD GAME. 

“Приложение” е специализирана софтуерна услуга WILD GAME за проследяване локацията на ловни кучета и ловци в реално време, която едновременно поддържа хронологични записи на локациите до определен период и позволява използването на допълнителни функционалности и ресурси според вида на GPS устройството (тракера) на потребителя.

“GPS устройство”, “Тракер” е компактно като размер устройство с инсталирана СИМ карта с интернет, което потребителят може да прикачи към каишката на ловно куче или другаде с цел проследяване местонахождението му посредством Приложението, инсталирано на крайното устройство на потребителя.

“Крайно устройство” е смартфон или таблет на потребителя с достъп до интернет, работещо с операционна система iOS 5.0 и следващи версии или Android 5.0 и следващи версии.

“Потребител” е всяко физическо и юридическо лице, което има регистрация в Приложението и го използва независимо дали е заплатило или не абонаментна такса.

“Регистрация на профил” е действие по предоставяне на данни с цел създаване на профил в Приложението и използване на функционалностите му, налични само за регистрирани потребители.

“Актуализация на Приложението”, “Update” е регулярно обновяване на Приложението с цел подобряване на съществуващи функционалности или добавяне на нови функции, по време на което е възможно временно преустановяване на услугите.

“Форсмажорно обстоятелство” и “Непреодолима сила” са явления, актове, действия или бездействия на трети лица, които възпрепятстват надлежното изпълнение на услугите в Приложението.

“Обява”, “Оферта”, “Предложение”, “Абонаментен план” е всяко изявление, направено от WILD GAME онлайн, което указва съществени характеристики на конкретна предплатена услуга в Приложението като вид на услугата, функционалности, цена и продължителност на плана и др.

 

2.1. Използване на Приложението и неговите функционалности

 

Не е налице несъответствие, за което Приложението отговаря, ако цифровата среда на потребителя и услугите, предлагани от WILD GAME, не са съвместими с техническите изисквания на Приложението, при положение че WILD GAME е уведомило ползвателя за тези изисквания по ясен и разбираем начин. Минималните изисквания за използване на Приложението са:

 

i) Инсталиране на Приложението

Приложението може да бъде изтеглено от потребителя от Google play и Apple App store и разрешаване на Приложението да използва местоположението на потребителя. WILD GAME предоставя на всеки потребител неизключителен, непрехвърлим лиценз за изтегляне, инсталиране, актуализиране и използване на Приложението на определено крайно устройство.

 

С оглед избягване на всякакво съмнение:

 

(а) Приложението е предназначено единствено за лична употреба и само за използване чрез крайното устройство,на което е свалено;

 

(б) Приложението съдържа услуги, свързани със задължение за плащане към “УАЙЛД ГЕЙМ” ЕООД.

 

WILD GAME има право по всяко време и по своя преценка да променя както дизайна на Приложението, така и съдържанието, функционалностите и услугите, включени в тях, с цел тяхното актуализиране и усъвършенстване, като предоставя на потребителите достъп до и възможност за сваляне и ползване на актуалните версии на Приложението.

 

ii) Крайно устройство, операционна система и интернет

 

Приложението е достъпно и може да бъде ползвано само с определен вид крайни устройства - смартфони и таблети, работещи с операционна система iOS 5.0 и следващи версии или Android 5.0 и следващи версии. Преди да инсталира Приложението, потребителят следва да провери дали устройството му е съвместимо с него. За да използва Приложението, крайното устройство на потребителя следва да разполага с интернет свързаност чрез мобилна мрежа посредством технология 3G (UMTS) и/или 4G (LTE) и/или 5G.

 

iii) Регистриран профил в Приложението

Регистрация на профил в Приложението е задължителна, за да бъдат използвани услугите на WILD GAME.

 

iv) GPS устройство (тракер) с мобилни услуги

Функционалностите на Приложението могат да се използват, само ако потребителят притежава GPS тракер, поставен на каишката на кучето или другаде, съвместим и свързан с Приложението. GPS тракерът следва да притежава инсталирана СИМ карта с връзка към мобилна GSM мрежа, посредством която Приложението получава данни за местонахождението на кучето. Свързването на тракера се извършва от потребителя чрез въвеждането в Приложението на определени данни, сред които марка и модел на тракера, IMEI, ID номер, телефонен номер на СИМ картата в тракера. Необходимо е наличие на покритие на мрежата в съответния район, в който се намира тракерът и се ползва Приложението.

 

v) Плащане

За да използва Приложението, потребителят следва да е заплатил такса (възнаграждение) на WILD GAME, освен ако в конкретния период не е предоставена възможност за безплатно използване или безплатно тестване на Приложението.

 

2.2. Услуги

 

Според спецификата на GPS тракера, към който е свързано Приложението, избрания от потребителя абонаментен план и активираните от него функционалности в потребителския панел, Приложението предлага следните услуги:

 

i) проследяване местоположението на ловното куче/ловните кучета, на което/които е/са поставени GPS тракер/и - Приложението предоставя информация за локацията на кучето в реално време. Потребителят може да свързва повече от един GPS тракер към Приложението и едновременно да следи локацията на всяко куче с поставен тракер.

 

ii) преглеждане на хронологични записи за локация от предходни периоди - Приложението съхранява записана локация за период от 15 календарни дни, освен ако друго не е посочено в Приложението.

 

iii) видимост на местоположението на други потребители (ловци) и ловни кучета в Приложението - в случай че потребителят е активирал в потребителския панел споделянето на локацията си и тази на кучето с останалите потребители в Приложението;

 

iv) напомняне за изтичащ срок на документи - в случай че потребителят е активирал тази опция в потребителския панел и е въвел номер и срок на валидност за своите ловни документи (ловен бител, разрешително за оръжие и членска карта);

 

v) други услуги след оптимизиране на Приложението - регулярно Приложението бива актуализирано с цел усъвършенстване на услугите и добавяне на нови. Потребителят своевременно ще бъде информиран при вход в Приложението за новите функционалности, които може да използва.

 

3. Приемлива употреба

 

Всеки потребител носи пълна отговорност за причинените вреди на WILD GAME и трети лица, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията по Общите условия и постигнатите между страните индивидуални уговорки. Той дължи и компенсация за вреди, представляващи понесени разходи за заплащане на обезщетения на държавни органи или частни физически и юридически лица или други образувания, глоби, санкции, адвокатски хонорари, съдебни разноски за такси и вещи лица, пропуснати ползи. Трети лица са всички свързани с Приложението лица, дружества, клиенти, филиали, директори, служители, агенти, потребители в Приложението, комисионери или други партньори. Всеки потребиител се задължава да спазва всички приложими закони, правила и разпоредби и гарантира, че няма и няма да разреши на трета страна да използва услугите на Приложението по какъвто и да е начин, който може да наруши приложимото законодателство или да наруши правата на трети страни или на WILD GAME. Без да се ограничава общия характер на горното, потребителят се задължава и гарантира, че лично или чрез трети лица няма:

 

i) да публикува, препродава, разпространява, излъчва, предава, прехвърля, залага, наема, споделя или сублицензира услуги на Приложението, негови обекти на авторски права и интелектуална собственост;

 

ii) да използва Приложението или предлаганите в него услуги, за да осигури или изгради продукт или услуга, които се конкурират с дейността на WILD GAME;

 

iii) да нарушава интелектуалната собственост или други права на трети страни или на WILD GAME; iv) да използва всякакви незаконни, вредни, заплашителни, обидни, клеветнически или други нежелателни или незаконосъобразни материали, изрази и информация. Всеки потребител е длъжен да не използва услугите с цел извличане на печалба за себе си или за трети лица, като без съгласието на Приложението разпространява авторски материали и права на интелектуална собственост на WILD GAME. WILD GAME има право едностранно да прихваща свои вземания за такси, възнаграждения, обезщетения и неустойки от задълженията си към потребителя.

 

 

4. Регистрация на профил

 

 

Регистрация е възможна за всеки потребител и може да стане чрез натискане на бутон “Регистрация” в началната страница на Приложението. При попълване на формуляра за регистрация задължително се изисква предоставяне на две имена на потребителя и електронен адрес (email). В Приложението задължителните за въвеждане данни са ясно обозначени със символ (*) и без въвеждането им не може да се завърши процесът на регистрация. За да бъдат използвани функционалностите на услугите, потребителят следва да предостави допълнително номер на ловен билет, номер на членска карта към ловния съюз, номер на разрешително за оръжие, както и сроковете им на валидност с цел напомняне преди изтичането им, марка и модел на тракера, IMEI, ID номер и телефонен номер на СИМ картата в тракера.

При регистриране на профила се изисква от потребителя съгласие с настоящите Общи условия и с Политиката за защита на личните данни. Доброволно може да се предоставят и други данни, сред които име на ловното куче. След въвеждане на данните и изразяването на съгласие с посочените документи, потребителят следва да маркира бутон “Регистрация”.

На посочения електронен адрес ще бъде получен линк/код за потвърждение на регистрацията, който следва да бъде проследен/въведен в Приложението за верифициране на потребителя и завършване на процеса. При успешна регистрация достъпването на Приложението се реализира чрез въвеждане на потребителското име (електронния адрес) и парола, използвани при регистрацията и натискане на бутон “Вход” .

Всеки потребител може да излезе от профила, с който е достъпил Приложението, чрез натискане на бутон “Изход” в лявата страна в потребителския панел.

 

4.1. Забравена парола

 

При забравена парола и натискане на бутон “Забравена парола” Приложението изисква електронния адрес, с който е извършена регистрацията. На този електронен адрес се изпраща линк, след проследяването на който паролата може да бъде променена чрез въвеждането й два пъти.

 

4.2. Редактиране на лични данни в Приложението

 

Всеки потребител в Приложението може да промени въведени от него данни по всяко време, докато профилът съществува, от секция “Профил”.

 

4.3. Изтриване на регистриран профил

 

Всеки потребител в Приложението може по свое желание да изтрие своя профил, с което се изтрива и цялата информация в изтривания профил, включително лични данни и хронологични записи в профила. Това може да се случи от секция “Профил” в Приложението. В някои случаи е възможно Приложението да блокира тази функционалност поради възможността за неправомерното изтриване на профил или изтриването му по грешка на потребителя. В случай че потребителят желае профилът му в Приложението да бъде изтрит и тази възможност не е достъпна в секция “Профил”, той следва да се свърже с WILD GAME, след което ще получи незабавно съдействие. При наличие на законово или договорно основание за това WILD GAME може да откаже изтриването на профила, за което излага мотиви. Изтриването на профил преди изтичане на предплатения абонаментен план не задължава WILD GAME да възстанови на потребителя предплатените такси, освен ако изтриването на профила и деактивирането на Приложението не са извършени по време на безплатен тестови период. В случай че потребителят не желае в бъдеще да използва услугата и или да бъде таксуван, същият следва да деактивира (отмени) абонамента си. Изтриването на профила не означава непременно отмяна на абонаментния план.

 

5. Годишен абонаментен план

 

Услугите в Приложението са предплатени. Потребител може да използва Приложението и услугите в него след закупуване на едногодишен абонаментен план. Възможно е в конкретен период WILD GAME да предлага и планове с друга продължителност, което ще бъде указано в Приложението. Годишният план е с начало деня, в който е заявен и с край 23:59 ч. на същия ден през следващата година. Ако такъв ден не съществува през следващата година, планът изтича на следващия календарен ден.

 

5.1. Плащане на такси от потребителя Размерът на таксата на годишния абонаментен план е указан в Приложението и включва всички дължими данъци и такси, вкл. 20 % ДДС. Начините за плащане са указани в Приложението. Ако друго не е посочено в конкретния момент, плащането може да се извърши чрез:

 

- чрез банкова карта

 

- При плащане с банкова карта е необходимо потребителят да въведе във формата за плащане пълни данни за банковата карта, с която да извърши плащането

 

- номер на карта, срок на валидност, CVC/CVV код за сигурност, персонална секретна парола за 3D идентификация. С предоставянето на необходимите данни, потребителят или трето лице платец се идентифицира, потвърждава размера на плащането и нарежда сметката на картата да бъде задължена със сумата на плащането и да бъде преведена по сметката на WILD GAME. Потребителят няма право да оспорва плащане, потвърдено чрез въвеждане на коректна парола за идентификация (CVC/CVV код за сигурност, персонална секретна парола за 3D идентификация или друга парола/код за идентификация) или плащане, потвърдено с въвеждане на 6-цифрен код за достъп до мобилното приложение. Плащането с карта се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания, са единствено за сметка на потребителя. Затова Приложението препоръчва на своите потребители да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания. WILD GAME не носи отговорност за грешки от страна на тези трети лица. При плащане по безкасов начин плащането се счита за извършено на датата на заверяване на сметката на WILD GAME.

 

- чрез дигитален портфейл (Wallet) на Apple Pay или Google Pay, т.е. чрез предварително въведен от потребителя в Apple Pay или Google Pay начин на плащане, например от месечната сметка на потребителя към мобилния му оператор (mobile phone), Apple Pay или посредством банкова карта - потребителят следва предварително да е задал настройка за плащането чрез приложението

 

Settings (Настройки) в крайното си Apple устройство- > клик върху името на потребителя -> клик върху Payment & Shipping (Плащане и доставка) -> клик върху „Добавяне на метод за плащане“.

 

За Google pay начините за плащане са указани в профила на потребителя в Google, меню “Payment methods” (Методи на плащане). Според въведения от потребителя начин на плащане системата ще изисква допълнителни данни, например телефонен номер, данни за банкова карта, а след това и потвърждение от доставчика за плащането (мобилен оператор, банка, др.). При плащане на такси в приложението чрез дигитален портфейл се изисква от крайното устройство на потребителя потвърждаване с Touch ID (пръстов отпечатък) или Face ID (лицево разпознаване). За всеки закупен абонаментен план WILD GAME издава документ за продажба съгласно местното законодателство. Ако потребителят желае да получи фактура за своята покупка, то следва да заяви това в момента на закупуване на плана и да предостави/попълни допълнителна информация, ако такава не е налична в акаунта на потребителя, но се изисква по закон за издаване на фактура.

 

5.2. Безплатен 14-дневен тестови период (Free Trial)

 

Когато потребителят е физическо лице, Платформата предоставя безплатен тест период за използване на Приложението за срок от 14 дни. Тестовият период започва в деня на регистрация на потребителя в Приложението и изтича в края на деня, в който изтича 14-дневният срок. В този период потребителят има право еднократно и безплатно да тества услугата, за да прецени дали тя отговаря на очакванията му и в този срок да заяви безплатно, че се отказва от услугата. Потребителите на Приложението, които не са физически лица, а юридически лица, в т.ч. сдружения и ловни дружинки, нямат право на безплатен тестови период. След изтичане на безплатния 14-дневен период потребителят може да избере и предплати годишен абонаментен план или да не се абонира за услугите. Ако преди стартиране на тестовия период потребителят вече е избрал и предплатил годишен абонамент, но е деактивирал плана преди изтичане на тестовия период, WILD GAME ще му възстанови предплатените суми по същия начин и със същото средство, с което са заплатени. Това правило не се прилага, ако потребителят изрично е посочил, че се отказва от правото да тества услугата безплатно или от правото да се откаже безплатно от абонамента си. Ако преди стартиране на тестовия период потребителят вече е избрал и предплатил годишен абонамент, но е деактивирал плана след изтичане на тестовия период, WILD GAME няма задължение да възстанови на потребителя платената от него такса. Всеки потребител може по всяко време да деактивира Приложението и услугите в него. Ползването на услугите при предплатени планове продължава, докато потребителят не ги анулира и прекрати абонамента си. В зависимост от момента, в който се извършва анулиране на абонамента и според причината за анулиране, потребителят може да получи възстановяване на предплатени услуги от WILD GAME или обратно - Приложението да не дължи връщане на такива суми.

 

5.3. Ако потребителят, за който е наличен тестови период, анулира абонамента си преди изтичане на безплатния 14-дневен тест период при условията на предходния раздел, той не дължи каквито и да е такси на WILD GAME.

 

5.4. Ако потребител в Приложението е предплатил годишен план и не анулира своя абонамент преди края на текущия период на плащане, планът му ще бъде автоматично продължен за още една година и той ще бъде таксуван в началото на всеки нов такъв период, освен ако не е изключил в профила си автоматичното подновяване на плана (пример: Потребител купува на 1 март 2024 г. едногодишен план, който приключва в 23:59 ч. на 1 март 2025 г. Ако не анулира плана си до този момент, планът се удължава автоматично за още една година и Приложението таксува потребителя с годишна такса според цената на услугата в този момент, освен ако потребителят изрично не е отказал опцията за автоматично подновяване.) При анулиране на плана след автоматичното му подновяване Приложението не дължи възстановяване на платените суми за новия период.

 

5.5. Ако потребител анулира абонамента си и това се дължи на технически неизправности в Приложението, некачествени услуги или непредоставени услуги, то тогава се прилагат правилата за рекламации и WILD GAME може да предложи на потребителя компенсация според конкретния случай (вж. следв. Раздел 7).

 

5.6. Отмяна на абонамент в Apple

(потребители с IOS операционна система) Ако потребителят е изтеглил приложението от Apple app store, същият следва да отмени абонамента си по следния начин:

 

 • Отваряне на приложението Settings (Настройки) в крайното устройство на потребителя;
 • Клик върху името на потребителя;
 • Клик върху Subscriptions (Абонаменти).
 • Клик върху абонамента в WILD GAME;
 • Клик върху Cancel Subscription (Отмяна на абонамент) и потвърждение за анулирането.
 • Може да се наложи превъртане (скролване) надолу, за да бъде намерен бутона Cancel Subscription (Отмяна на абонамент).
 • Ако няма бутон Cancel (Отмяна) или е видимо съобщение за изтичане в червен текст, абонаментът вече е отменен.

 

5.7. Отмяна на абонамент в Google Play (потребители с операционна система Android)

 

 • Отваряне на приложението Google Play в крайното устройство на потребителя;
 • Клик върху името на потребителя;
 • Клик върху Payments & Subscriptions (Плащания и Абонаменти).
 • Клик върху абонамента в WILD GAME;
 • Клик върху Cancel Subscription (Отмяна на абонамент) и потвърждение за анулирането.

 

5.8. Други начини за анулиране на абонамента от потребителя

 

При затруднения в процеса на анулиране на абонамента потребителят следва незабавно да уведоми Приложението, което ще предостави необходимото съдействие.

 

5.9. Анулиране на абонамент от WILD GAME

 

Ако WILD GAME анулира предплатен абонамент поради причини, за които отговаря, WILD GAME предлага на потребителя абонамент при същите условия, като при отказ на потребителя WILD GAME в срок до 14 дни възстановява 100 % от заплатената абонаментна такса, като таксите (неустойките и обезщетенията), дължими от WILD GAME, са идентични с приложимите обезщетения, които потребителят би заплатил, ако той анулира плана си в този момент, но не повече от заплатената стойност за таксата.

 

7. Рекламация при несъответствие на услугите/Приложението

 

На основание Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки WILD GAME отговаря за всяка липса на съответствие на предлаганите в Приложението цифрови услуги с индивидуалните изисквания за съответствие, с обективните изисквания за съответствие и с изискванията за интегриране на цифровата услуга в цифровата среда на потребителя, която съществува при ползване на Приложението от потребителя или се прояви в рамките на предплатения годишен абонаментен план.

 

При оплакване за несъответствие потребителят може да отправи до Приложението рекламация в срок до:

 

Изтичане на срока на предплатения абонаментен план - когато потребителят използва годишен или друг предплатен плат, той може да предяви рекламация за несъответствие (например: невъзможност за достъп до Приложението поради технически проблеми, прекъсване на услугата, др.) по всяко време, докато планът е действащ;

 

2 години от предоставянето на услугите чрез Приложението, когато е налице несъответствие, съществувало към момента на използване на Приложението, но установено по-късно (например: грешно представена информация от Приложението за локация на ловното куче и др.). Срокът спира да тече през времето, необходимо за привеждане на Приложението или услугите, предоставяни чрез него, в съответствие.

 

7.1. Несъответствие на услугите и Приложението

 

В следните случаи потребителят може да предяви писмена или устна рекламация до WILD GAME:

 

 • Приложението не функционира по начина, по който е описано в настоящия условия или в друго изявление от WILD GAME или не предоставя своевременно и коректно посочените услуги;
 •  
 • Приложението е технически неизправно и не е достъпно за потребителя при наличие на активиран план;
 •  
 • Приложението не е интегрирано (инсталирано) правилно в цифровата среда на потребителя и в крайното му устройство, ако за използването му е била необходима такава интеграция и тя е извършена от WILD GAME или от потребителя, но при неправилни указания за интегриране на WILD GAME;
 •  
 • GPS тракерът не е интегриран правилно спрямо Приложението, ако е била възможна и необходима такава интеграция и тя е извършена от WILD GAME или от потребителя, но при неправилни указания за интегриране на WILD GAME;
 •  
 • Приложението не е съвместимо с крайното устройство на потребителя или GPS тракера, въпреки че WILD GAME е указало, че е съвместимо с конкретното устройство/тракер;
 •  
 • Предоставените от WILD GAME указания за инсталиране на Приложението, за свързване на GPS тракера с Приложението, за операционната система в крайното устройство на потребителя или други указания не са правилни;
 •  
 • Услугите в Приложението са предоставени с лошо качество поради причини, за които WILD GAME отговаря и които не се дължат на действия и бездействия на трети лица (например: технически проблем в Приложението);
 •  
 • Услугите не отговарят на информацията, съдържаща се в обявата, рекламата, офертата или предоставена по друг начин преди регистрацията на потребителя в Приложението, и противоречи на информацията, предоставена от WILD GAME, в случай че тази информация е оказала или може да окаже влияние върху решението на потребителя да използва Приложението;
 •  
 • Приложението или услугите в него не отговарят на качествата и работните характеристики, включително по отношение на функционалност, съвместимост, достъпност, непрекъснатост и сигурност, които са обичайни за цифрови услуги от същия вид, включително когато са налице неправилно изложени технически изисквания към крайното устройство на потребителя, операционната система на това устройство и GPS тракера и неговите функционалности;
 •  
 • Приложението или услугите в него не са годни за постигане на конкретна цел, посочена от потребителя на WILD GAME най-късно при предплащане на услугата или регистрация в Приложението и по отношение на тези изисквания на потребителя WILD GAME се е съгласило, че ще бъдат изпълнени.

 

7.2. Предявяване на рекламация

 

С предявяване на рекламацията потребителят следва да посочи в какво се изразява несъответствието, в какъв период се е проявило, като приложи и доказателства, ако това е възможно и необходимо, да посочи какъв е предпочитаният начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

 

С рекламацията потребителят може да претендира:

 

безплатно привеждане в съответствие на Приложението или предлаганите в него услуги в разумен срок и без значителни неудобства за потребителя като се вземат предвид естеството на услугата и целта на използването й;

 

намаляване на цената на предплатения план в следните случаи:

 

i) не е възможно безплатно привеждане в съответствие на Приложението или предлаганите в него услуги в разумен срок или това би довело до непропорционално големи разходи за WILD GAME предвид стойността на плана и значимостта на съответствието

 

ii) ако в разумен срок WILD GAME не е привело в съответствие Приложението или услугите или когато от обстоятелствата става ясно, че няма да ги приведе в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя;

 

iii) ако след привеждане в съответствие Приложението или услугите отново проявят несъответствия;

 

iv) ако несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената на плана или разваляне на договора;

 

връщане на предплатената от потребителя абонаментна такса (разваляне на договора), в случай че несъответствието не е незначително и при наличие на някое от условията, които следва да са налице при намаляване на цената на абонаментния план. Освен това потребителят има право незабавно да поиска връщане на таксата, ако потребителят и WILD GAME са уговорили или от обстоятелствата става ясно, че за потребителя е важно услугата в Приложението да бъде предоставена за конкретен период от време, а WILD GAME не е предоставило услугата в рамките на този период от време.

 

Намаляването на цената е за периода от време, през който е имало несъответствие на услугите в Приложението и е пропорционално на разликата между стойността на абонаментния план за използване на Приложението при налично несъответствие, и стойността, която би имал абонаментният план, ако нямаше несъответствие.

 

При разваляне на договора и връщане на платените суми потребителят се задължава да уведоми WILD GAME, а WILD GAME да възстановява всички суми, платени от потребителя, като има право да удържи пропорционална част от тези суми за периода, в който Приложението и или услугите в него са били без несъответствия. В случай на разваляне на договора и приключване на отношенията с WILD GAME, потребителят може в срок до 14 календарни да изиска от WILD GAME предоставянето в широко използван машинночетим формат на цифровото съдържание, създадено или предоставено от потребителя по време на използване на услугите, което не съставлява лични данни, с изключение на такива данни, които нямат приложение извън контекста на Приложението или данни, които са обобщени от WILD GAME с други данни и не могат да бъдат отделени без непропорционални усилия. В този случай Приложението предоставя данните в разумен срок, но не по-късно от 30 календарни дни. При упражнено искане за намаляване на цената или разваляне на договора WILD GAME се въздържа от всяко използване на данните, създадени или предоставени от потребителя при използване на Приложението.

 

При упражнено искане за намаляване на цената или разваляне на договора WILD GAME има право да блокира достъпа на потребителя до приложението и да възпрепятства всяко по-нататъшно му използване. При упражнено искане за намаляване на цената или разваляне на договора WILD GAME възстановява на потребителя всички предплатени от него суми със същото платежно средство, с което са платени, в 14-дневен срок от уведомяването за решението на потребителя или по друг начин, с който потребителят изрично се е съгласил. Потребителят е длъжен да оказва съдействие на WILD GAME, доколкото е възможно и необходимо, в разумни рамки за установяване причината за несъответствието на услугата.

 

7.3. Липса на несъответствие.

 

WILD GAME предприема необходимите действия за информиране и предоставяне на потребителя на актуализации, включително актуализации във връзка със сигурността, необходими за запазване на съответствието на Приложението за периода на абонаментния план. Ако потребителят не инсталира в разумен срок актуализациите, предоставени от WILD GAME, Приложението не отговаря за евентуално несъответствие, произтичащо единствено от неинсталирането на съответната актуализация, при условие че потребителят е информиран за наличието на актуализацията и за последиците, в случай че не я инсталира, и липсата на инсталиране или неправилното инсталиране на актуализацията от страна на потребителя не се дължи на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени от WILD GAME. Счита се, че WILD GAME е изпълнило задължението си за предоставяне на услугите в приложението, когато изтеглянето на Приложението и достъпът до него са възможни при спазване на указаните в Приложението указания за съвместимост.

 

7.4. Форсмажор.Отпадане на отговорност.

 

При възникване на внезапни обстоятелства, възпрепятстващи работата на Приложението и предоставянето на услугите в него, по независещи от WILD GAME причини (забрана или друг властнически акт, природни бедствия или други обективни обстоятелства, които влияят пряко върху изпълнението на услугите), WILD GAME има право да предложи на потребителя безплатно удължаване на стока на абонаментния план за сметка на Приложението с период, равен на периода от време, в който Приложението не е функционирало или услугите в него не са предоставени с дължимото качество. При отказ от страна на потребителя, WILD GAME има право без съгласието на потребителя и без да носи отговорност за това, да прекрати абонамента на потребителя, като в този случай възстановява 100 % от заплатената такса в срок до 14 дни от анулирането.

 

WILD GAME има право по всяко време да променя дизайна, функционалностите и опциите в Приложението и предлаганите услуги, без да информира предварително потребителите и без да им създава неудобства при използване на услугите. Ако промените засягат възможността да бъде използвано приложението и услугите в него или съществено изменят същността на услугите, необходимо е предварително уведомяване.

 

WILD GAME може да изменя вида, характера и естеството на услугите, предлагани в Приложението извън това, което е необходимо за поддържане съответствието им с обективните и индивидуалните изисквания за съответствие, когато изменението не налага допълнителни разходи за потребителя и той е предварително уведомен по ясен и разбираем начин за естеството на изменението, периода от време, през който се извършва изменението и за правото на потребителя да развали и анулира абонамента си или за възможността да запази услугите във вида, в който ги е използвал преди това. Когато изменението на услугите оказва отрицателно въздействие върху достъпа или използването на Приложението или услугите в него, потребителят има право да развали договора, освен ако отрицателното въздействие е незначително. В този случай потребителят има право да развали договора безплатно в рамките на 30 дни, считано от уведомяването му от WILD GAME за изменението на услугите или Приложението или от момента на изменението, като се прилага по-късната от двете дати. В този случай се прилагат правилата за разваляне на договора и възстановяване на сумите по предходния раздел. Потребителят няма възможност да развали договора, ако WILD GAME е предоставило възможност на потребителя да запази услугата без изменение, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, и ако услугата продължава да съответства на обективните и индивидуалните изисквания за съответствие и на изискванията за интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга в цифровата среда на потребителя.

 

Уведомлението за промяната може да бъде изпратено до потребителя по един или няколко от следните начини:

 

i) публикуване на промените в Приложението;

 

ii) изпращане на уведомление до потребителя по e-mail или посредством секция “Съобщения” в Приложението.

 

 

8. Обработка и редактиране на лични данни

 

 

8.1. Технически мерки и отговорност

 

“УАЙЛД ГЕЙМ” ЕООД, в това число и Приложението WILD GAME, прилагат технически и организационни мерки за защита на предоставяните данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп до данните от неупълномощени лица. Защитата на личните данни се извършва съобразно нормите на Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД), като повече информация може да бъде открита в Политиката за поверителност, достъпна в Приложението.

 

“УАЙЛД ГЕЙМ” ЕООД или неговите служители и представители не носят отговорност и нямат задължението да проверяват грешни или некоректно представени данни, в това число имейл адреси, имена и др.

 

В Приложението може да се съдържат линкове, интернет връзки към други сайтове. Приложението не носи отговорност за политиката на поверителност и условия за ползване на уеб сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

 

9. Допълнителни разпоредби

 

9.1. Интелектуална собственост

 

Цялото съдържание, присъстващо в Приложението, a именно - логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, чертежи, схеми, графики, дизайн, база данни, описания, методи, процеси, продукти, услуги, информационни материали и други обекти на интелектуалната собственост и авторското право, в това число и софтуерът и съдържанието на Общите условия, са собственост на “УАЙЛД ГЕЙМ” ЕООД или на трети лица, от които дружеството е получило съгласие за възпроизвеждане и или има договор за използването на обекта на интелектуалната собственост и или авторското право. WILD GAME запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързани по какъвто и да е начин с Приложението и услугите. Потребителите могат да използват съдържанието единствено за целите на използване на Приложението и услугите, както и за отправяне на въпроси до Приложението. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия, се счита за нарушаване на настоящите Общи условия, както и за нарушаване на интелектуалната собственост и или авторски права.

 

Потребителите в Приложението могат да копират, споделят, прехвърлят и/или използват съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящия раздел и е получено изрично писмено съгласие от страна на WILD GAME и на третите лица, носители на авторски и други права върху интелектуална собственост, които са дали своето съгласие за използване на техни произведения и други обекти на интелектуалната собственост.

 

WILD GAME дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към Приложението само когато препратката е ясна и недвусмислена. Забранява се копирането на текстове от Приложението, поставянето им в други уебсайтове без писмено съгласие на WILD GAME или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: Приложение “WILD GAME”, като задължително линкът следва да отвежда към Приложението.

 

9.2. Кореспонденция и комуникация

 

С извършването на регистрация в Приложението и или с използване на услугите, предлагани в него, обучение WILD GAME и потребителят се съгласяват всякакви изявления между страните (молби, отговори, оплаквания, съобщения, уведомления) да бъдат обменяни, изпращани и получавани по един от следните начини:

 

i) на предоставяните при регистрация в Приложението и на предоставените в настоящите Общи условия адреси за контакт, включително електронни такива;

 

ii) на предоставения от потребителя друг електронен адрес;

 

iii) в секция “Съобщения” в Приложението. Страните се съгласяват, че всички обменени между тях електронни съобщения ще се считат за писмени, ако са изпратени по предвидения в настоящата точка ред.

 

9.3. Органи, регулиращи дейността на WILD GAME

 

Органите, регулиращи дейността на WILD GAME, са Комисия за защита на потребителя /КЗП/, Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/, Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, Национална агенция по приходите /НАП/ със следните координати 

 

 

Комисия за защита на потребителите

- уебсайт: www.kzp.bg

- тел.за контакт 0700 111 22

- ел. адрес: info@kzp.bg

 

Комисия за защита на личните данни

- уебсайт: www.cpdp.bg

- тел. за контакт 02/91-53-518

- ел. адрес: kzld@cpdp.bg

 

 

Комисия за защита на конкуренцията

- уебсайт: www.cpc.bg

- тел. за контакт: 02/9356 113

-ел. адрес: cpcadmin@cpc.bg

 

Национална агенция по приходите

- уебсайт: www.nra.bg

- тел. за контакт: 0700 18 700

-ел. адрес: nap@nra.bg 

-адрес: гр. София, ул. „Дондуков” 52

 

9.4. Спорове и подсъдност

 

Всички спорове относно Приложението и услугите в него, както и относно настоящите Общи условия и начина на използване на Приложението ще бъдат разрешавани от страните по взаимно съгласие. Ако страните не постигнат съгласие, спорът ще бъде отнесен до компетентния съд съгласно законодателството на Република България. Ако потребителят е юридическо лице, в това число ловно сдружение или лице, което използва услугите в Приложението с професионална цел, страните уговарят като компетентен съответния съд в гр. Плавдив. Всеки потребител, https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

 

9.5. Изменение на Общите условия

 

Настоящите Общи условия могат да бъдат променени едностранно от WILD GAME по всяко време чрез актуализирането им в Приложението и при спазване на българското законодателство. Актуализираните Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им в Приложението спрямо всички заявени в бъдеще услуги, предлагани от Приложението, спрямо бъдещи потребители. Измененията на Общите условия не засягат регистрираните преди актуализирането потребители, освен ако не е предвидено друго при спазване на действащото законодателство.

 

 

 

 

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВО НА ОТКАЗ

С настоящото уведомявам, че се оттеглям от договора си за закупуване на следните стоки/услуги и желая да изтрия акаунта и всички данни, свързани с него:

 

Артикул:………………………………………/вид продукт/артикулен номер/

Стоката е поръчана на …………………………… /посочете датата на поръчката/

Стоката е получена на …………………....... /посочете датата на доставка/

Стоките са поръчани от………………………/три имена на клиенти/

Акаунт................................................. .. ...............

град/с…………………………………….../адрес на клиента/

Електронна поща и телефон за връзка:.................................

 

Бих искал да ми възстановите сумата, която съм платил за стоките и доставката им по банков път / по друг начин, със следните данни:

IBAN: ……………………………………………………

В банката: …………………………………………...

Титуляр:…………………………………………………….

Нещо друго: ............................................... ............................. ……………….……………………………. ....

/Дата/ ................................................ .. ....................../Подпис на клиента/

 

Подпишете само ако изпращате този формуляр на хартия.

Тази политика за поверителност подлежи на промяна. Всички значителни промени ще бъдат съобщавани чрез съобщения в услугата или по имейл. ‍ Имате въпроси? Свържете се с нас на office@wildgame.com