Продукти

Privacy Policy WILD GAME HUNT APP Privacy Policy

 

 

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ОБРАБОТВАНИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО WILD GAME

 

 

Този документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица (“Политика”) и е свързан с Общите условия, но не е неразделна част от тях, тъй като има цел да обясни какви лични данни обработва приложението WILD GAME, по какъв начин, с каква цел и какви са приложимите мерки за сигурност. Също така с нея се предоставя информация за правата, които лицата, чиито данни се обработват, имат във връзка с обработката. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

 

В сила от: 01.05.2024 год.

 

При обработването на лични данни се спазват всички приложими нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Регламент“) и Закона за защита на личните данни..

 

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

„УАЙЛД ГЕЙМ“ ЕООД, ЕИК 205144985, ДДС № BG 205144985, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 161, ет. 2, ап. 5, телефон за контакт: +389 854 965 859, e-mail: wildgame@abv.bg (“WILD GAME”) е администратор на данни, сред които и лични, на физически лица („субекти на данните“, “потребители”), по отношение на информацията, събрана или предоставяна при разглеждането на Приложението WILD GAME (за краткост “Приложение”, “WILD GAME”) или при изпълнение или използване на услугите, предлагани в Приложението, а именно специализирана софтуерна услуга за проследяване локацията на ловни кучета и ловци в реално време, която предлага и други функционалности.

 

 

ПРИЛОЖИМОСТ НА ПОЛИТИКАТА

 

Тази Политика се прилага за всички потребители, с които WILD GAME е в правоотношение по повод услугите, които предлага чрез Приложението - регистрирани потребители и ползватели на Приложението, сред които физически и юридически лица, в това число ловни дружинки и сдружения.. Когато лице, с което WILD GAME е в правоотношение, е юридическо лице или друго правно образувание, данните за тези лица НЕ са лични данни, но данните за лицата, работещи за тях или ползващи услуги на Приложението, представляват лични данни (данни на членове на дружинки и сдружения).

 

Политиката се прилага и за всички лица, които посещават Приложението с цел да разгледат функционалностите и услугите, които предлага, да се регистрират в него или да изпратят запитване до WILD GAME. В тази връзка Политиката се прилага и в случаите, при които лицето доброволно е предоставило своите данни.

 

Партньори и трети лица, които работят със или за WILD GAME, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, са задължени да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази Политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от WILD GAME, без предварително дружеството да е сключило споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които WILD GAME е поело, и което дава право на WILD GAME да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.

 

Тази политика се прилага за всички служители и представители на WILD GAME, както и за външни доставчици на продукти и услуги, с които WILD GAME има сключени договори. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, респ. като неизпълнение на договори с партньори, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в максимално кратък срок на съответните държавни органи.

 

С приемането и съгласяването с настоящата Политика се счита, че субектът не възразява срещу обработката на данни от WILD GAME и Приложението по начина и при условията, посочени в него. “Приемане” и “съгласие” с Политиката е налице, когато субектът маркира (отбележи) съгласието си по ясен начин, например посредством маркиране на чекбокс с указание, че маркирането означава приемане на настоящата Политика или посредством писмено изявление на субекта в смисъл, че е запознат и съгласен с обработката на данни от WILD GAME съгласно Политиката.

 

 

ДЕФИНИЦИИ

 

„Регламент“ - Общ регламент за защита на данните 2016/679 от 27 април 2016 година, наричан GDPR. Целта на този европейски законодателен акт е да защитава "правата и свободите" на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.

 

“Потребител” е физическо или юридическо лице, което използва Приложението и услугите, предлагани от WILD GAME.

 

„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което притежава личните данни, съхранявани от WILD GAME и Приложението.

 

„Лични данни"- всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни").

 

“Физическо лице, което може да бъде идентифицирано”, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 

„Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

 

„Обработване" - всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

„Администратор" - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, който/която сам/а или съвместно с други администратори определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка. При изтегляне на Приложението или използване или услугите, предлагани в него, администратор на данни е „УАЙЛД ГЕЙМ“ ЕООД. „Съгласие на субекта на данните" - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени от WILD GAME и Приложението.

 

„Профилиране" - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

 

„Нарушение на сигурността на лични данни" - нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

 

„Получател" - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.;

 

„Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

 

ПРИНЦИПИ

 

При събиране и обработка на лични данни WILD GAME и Приложението се водят от следните принципи: законосъобразност, добросъвестност, прозрачност; ограничение на целите; свеждане на данните до минимум; точност; ограничение на съхранението; цялостност и поверителност; отчетност.

 

СУБЕКТИ, ЧИИТО ДАННИ ОБРАБОТВА WILD GAME

 

Във връзка със своята дейност WILD GAME сключва и изпълнява спрямо потретелите договори за използване на софтуерна услуга, предоставяна чрез и в Приложението, разглежда кандидатури за работа и предложения, формуляри за упражняване на права от потребители, както и искания на субекти на данните, отговаря на запитвания, издава и получава фактури, обработва статистически данни, управлява потребителския панел в Приложението, извършва рекламна дейност посредством рекламни кампании (промоции, намаления и др.). В хода на тези дейности WILD GAME обработва информация относно следните субекти на данни:

 

(а) физически лица, изтеглили Приложението без регистрация, без да оставят каквито и да е данни (в този случай обработваме данни, но не лични) и физически лица, ползватели на Приложението без регистрация, които са предоставили ограничен брой лични данни доброволно (пример телефонен номер и или електронен адрес чрез попълване на формата за контакт или изпращане на имейл);

 

(б) физически лица, ползватели на Приложението с регистрация като регистрирани потребители - в тези случаи обработваме данни за потребителя, които той или трето лице е въвел/о при регистрацията;

 

(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, инициативи, сигнали, жалби или друга кореспонденция към нас, в това число посредством Приложението, телефон, електронна поща или по друг начин;

 

(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, инициативи, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към WILD GAME и Приложението;

 

(д) физически лица, с които WILD GAME сключва договори за изпълнение на услуги, включително договори от разстояние, сключени електронно посредством Приложението или данни за физически лица, получени от WILD GAME и Приложението в резултат на сключен договор, сред които договори с други юридически лица, трудови и граждански договори и т.н..

 

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

 

В зависимост от причината, наложила обработката на лични данни, видът на тези данни може да се различава. WILD GAME изисква и обработва единствено такива лични данни, които са необходими за изпълнение на услугите посредством Приложението (данни за достъп до профила, данни, които са необходими за използване на Приложението). Регистрираното лице доброволно и по свое желание може да въведе допълнителни данни. В хода на използване на Приложението от физически лица, може да се обработят други данни, които не съдържат лични данни, но се касаят до субекта, като например данни за активността му в Приложението и др. подобни.

 

Данни, предоставени при регистрация в Приложението

 

При изтегляне на Приложението и регистрация на профил в него се сключва договор между потребителя и WILD GAME за използване на Приложението и услугите в него, за което е необходима определена информация от страна на потребителя, част от която се включва в потребителския му профил в Приложението, а друга е необходима за изпълнение на услугите. При регистрация в Приложението задължително се изискват и обработват две имена на потребителя и електронен адрес (email). В Приложението задължителните за въвеждане данни са ясно обозначени със символ (*) и без въвеждането им не може да се завърши процесът на регистрация. За да бъдат използвани функционалностите на услугите, потребителят следва да предостави допълнително и номер на ловен билет, номер на членска карта към ловния съюз, номер на разрешително за оръжие, както и сроковете им на валидност с цел напомняне преди изтичането им, марка и модел на тракера, IMEI, ID номер и телефонен номер на СИМ картата в тракера. Наред с това, WILD GAME може да обработва и данни за активност (час и дата на регистрация, приемане на Политика за сигурност и Общи условия, влизане в акаунт и др.).

 

Когато потребителят е юридическо лице, в т.ч. ловна дружинка или сдружение, при регистрацията се изискват данните му, които не са лични, а в определени случаи и лични данни на лица, с които юридическото лице е в правоотношение (например членове и органи на управление.). Ако потребител предостави на WILD GAME данни на трети лица, които ще получат услугите, предоставяни чрез Приложението, потребителят се задължава да уведоми третите лица за предоставяне на данните им на WILD GAME и да ги уведоми за условията, при които Приложението обработва тези данни, съответно да ги запознае с настоящата Политика и за начина, по който лицата могат да упражнят правата си по Регламента, както и с прилаганите от Приложението технически и организационни мерки.

 

Данни предоставяни от, чрез и на други интернет страници и приложения, наричани трети страни

 

При регистрация на профил в Приложението могат да се използват данните от регистриран профил при друг доставчик - Google и Microsoft. В този случай външните доставчици предоставят автоматично на Приложението достъп до определена и събрана от тях лична информация за потребителя, необходима на Приложението, а именно: имена и електронен адрес, които потребителят е предоставил на тези доставчици и които са видими за Приложението, в случай че потребителят ги използва за достъпване в него.

 

Чрез свързването на профил на потребителя при друг доставчик с профила на потребителя в Приложението потребителят се съгласява и разрешава получаването на достъп от Приложението до данните му, обработвани от съответния друг доставчик, както и се съгласява Приложението да събира, използва и запазва тази информация в съответствие с настоящата Политика за сигурност. Свързването на профил от друга с регистрация с Приложението се осъществява, в случай че потребителят кликне върху връзка, предоставена за създаване от потребителя на регистрация в Приложението чрез профила му при друг доставчик, като по този начин доброволно установява връзка със съответния сайт.

 

Другите доставчици, при които потребителят притежава профили също са администратори на лични данни, приели свои собствени правила за поверителност.

 

WILD GAME не носи отговорност за тези правила, доколкото обработката на данни от тяхна страна не може да се контролира от WILD GAME. В тази връзка е препоръчителна самостоятелна регистрация на профил в Приложението чрез попълване на регистрационния формуляр. Данни, предоставени при публикуване на коментар, отзив за Приложението При публикация, съобщение или коментар в Приложението, се обработват данни на лицето, отправило изявлението. В тази връзка се обработват и съхраняват от Приложението предоставените от потребителя данни, както и логове на факта на изпращане на изявлението, съдържащ датата на изявлението.

 

Данни на служители и данни, събирани при обработка на кандидатури за работа

 

WILD GAME обработва данни при сключване на трудови договори и при оценяване и обработване на кандидатури за работа. При сключване на трудови договори се обработват три имена, ЕГН, адрес, електронен адрес, телефон за контакт, възраст, пол, данни за образование, трудов стаж, банкови данни и данни за здравословно състояние. При обработка на автобиографии се обработват имена, адрес, електронен адрес, възраст, пол, образование, трудов стаж, снимка, данни, предоставени доброволно от кандидата по време на интервю или в автобиографията.

 

Данни, предоставени по повод кореспонденция, жалби и сигнали

 

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към WILD GAME, постъпила чрез електронни форми в Приложението, чрез обаждания към WILD GAME, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, WILD GAME съхранява и обработва лични данни, предоставени в комуникацията, като: имена, електронен адрес адрес, телефон за контакт, адрес и други данни, предоставени в хода на комуникацията. Обработва се и лог на факта на изпращане на изявлението, съдържащ дата на изявлението и идентификация на подателя.

 

Възможна е в този случай обработката и на информация за трето лице, предоставена в кореспонденцията. В този случай WILD GAME не отговаря пред третото лице за предоставянето на данните му от подателя на изявлението. Единствено лицето, предоставило данните на WILD GAME, отговаря пред третото лице и следва да го информира за предаването на данните му, както и за настоящата Политика, разкриваща как Приложението събира, използва, разкрива и съхранява личната информация.

 

Технически данни, събирани в хода на използване на Приложението

 

В допълнение, WILD GAME събира информация от устройството (телефон, таблет), използвано от потребителя при достъп в Приложението или от GPS тракера и СИМ картата в него. Тази информация може да включва следното:

● идентификатор на устройството, което използва потребителят, типа на това устройство, операционната му система, “log data”, включително информация, която устройството на потребителя автоматично изпраща при посещение на Приложението - тези данни включват данни за активността на посещаваните от потребителя секции в Приложението, търсения, тип и настройки, дата и час на заявки, как потребителят е използвал Приложението и т.н.

● информация за местоположението, предадена от устройството на потребителя - предвид услугите в Приложението, същото има необходимост от данни за местоположението и ще обработва тези данни, aко потребителят е настроил устройството си да показва данни за местоположение - потребителят следва да вземе предвид, че настройките на мобилното устройство, което ползва, позволяват контрола и деактивирането на услуги за местоположение.

● информация за местоположението, предадена от GPS тракера и СИМ картата в него, свързани към Приложението - ако потребителят е свързвал GPS тракер с налична в него карта, то чрез Приложението може да се проследява местоположението на GPS тракера в реално време.

● логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.: - За подсигуряване на надеждното функциониране на услугите и установяване на технически проблеми; - За подсигуряване сигурността на услугите и откриване на злонамерени действия; - За развитие и подобряване на услугите в Приложението; - За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Приложението; - Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електронни волеизявления); - Лог за влизане в потребителски профил (акаунт) - този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Логът съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър; - Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквитки;

 

Възможно е Приложението да намали обема на данните, които съхранява и обработва съобразно целите на обработката.

 

 

Чувствителни (специални) данни

 

Предоставените в Приложението функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. (НБ! Прочети чл.9 и чл. 10 – от Регламента тук). Приложението не обработва лични данни, които разкриват: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения; членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни; данни за здравословното състояние, както и данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация). Ако субект сам, по своя инициатива и желание предостави такива категории данни, то WILD GAME не носи отговорност за предоставянето, а единствено се задължава да предоставя спрямо тях същите мерки за защита, каквито са предвидени за изисканите лични данни.

 

 

Лични данни на деца под 16 години

 

Приложението не обработва лични данни на малолетни лица.

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Основната цел, поради която WILD GAME обработва лични данни, е свързана най-общо с предоставяне на услуги, а именно софтуерна услуга за проследяване локацията на ловни кучета и ловци в реално време, която предлага и други функционалности чрез Приложението, както и осчетоводяването на приходи от тази дейност. WILD GAME използва лична информация и за да предостави и подобри предлаганите услуги, за да осигури сигурността на данните, за предоставяне на персонализирано съдържание при наличието на предпоставки за това, за връзка с потребителя относно неговия договор и профил в Приложението и използваните услуги, както и при нужда от оказване на съдействие при ползването или предоставянето на услугите.

 

WILD GAME събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

- сключване на договор чрез регистрация на профил в Приложението за използването на услугите в него;

- предоставяне на услугите посредством Приложението;

- сключване на трудови договори и обработка и оценка на подадени автобиографии;

- законово задължение за обработване на плащания и предотвратяване на измамни транзакции;

- регистрацията на профил в Приложението;

- изпълнение на законови задължения на WILD GAME, което включва: изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация с оглед данъчноправни задължения към държавата (например на основание Закона за счетоводството и др. данъчни закони - ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ДОПК и др.); изпълнение на законови задължения на основание Кодекса на труда, Кодекса за социалното осигуряване и др. нормативни актове; изпълнение на постъпило разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи (например на основание ЗМВР, НПК, ЗЕС); изпълнение на задължения, предвидени в Регламента, свързани с уведомяването на потребителите за различни обстоятелства, свързани с правата им, изпълнение на задължения, предвидени в Закона за защита на потребителите като осигуряване правото на отказ, правото на законова гаранция;

- изрично съгласие на потребителя - данни могат да бъдат обработвани на базата на изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие. Обикновено такова съгласие се изисква, когато за обработката на данни не е налице договор, законово задължение или легитимен интерес за WILD GAME. Най-често такова съгласие се изисква за обработка на данни с рекламна цел;

- защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на услугите, трети лица и Приложението - легитимният интерес преследва цели, свързани със законни интереси на WILD GAME и/или трети лица. Тези цели включват: - откриване и разрешаване на технически проблеми с функционалността, развитие и подобряване на предназначението на Приложението;

- осъществяване на комуникация с потребителя, включително по електронен път, по важни въпроси, свързани с предоставяните услуги и изпълнение на сключените договори;

- насочване на маркетинг, актуализация на услуги и предлагането на промоционални оферти въз основа на потребителските предпочитания;

- приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

- осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Приложението, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на Приложението и/или засегнати трети страни;

- администрирането на Приложението и приложението и поддържането й сигурно и безопасно;

- анализиране и подобряване на използването на Приложението;

- измерване и анализиране на реклама и отправяне на предложения и препоръки на базата на информацията, която е споделяте с Приложението;

- комуникация относно профила на потребителя и отстраняване на проблеми с него;

- информирането за продукти и услуги, за които потребителят е изразил желание да бъде информиран;

- администриране на състезания/томболи/игри на лотариен принцип, провеждани от WILD GAME;

- защитата на WILD GAME по съдебен ред.

 

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

При съхранението на данни WILD GAME и Приложението прилага генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на услугите и изпълнение на договорите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона. Обработваната информация се съхранява за пepиoд, необходим дa бъдaт изпълнeни цeлитe, излoжeни в нacтoящaтa Πoлитиĸa. Cпopeд видa данни и цeлитe, зa ĸoитo ca cъбpaни, e oпpeдeлeн cpoĸ зa cъxpaнeниe, c изтичaнeтo нa ĸoйтo инфopмaциятa ce изтpивa oĸoнчaтeлнo ocвeн aĸo пo зaĸoн или на основание легитимния ни интерес нe ce изиcĸвa дa бъде съхранена зa пo-дълъг пepиoд.

 

 

Тип данни Период и основание Пояснение
Регистрациони данни,и (имена, електронен адрес), данни в потребителския профил, информация за извършването на регистрацията и съгласяването с правните документи (дата, час) Период на съхранение За целия период на поддържане на акаунта в Приложението и до 5 /пет/ години от прекратяване на регистрацията. Основание Договорни правоотношения; Изпълнение на законови задължения; Защита на легитимен интерес. Даните идентифицират регистрираният потребител в ПриложениетоС цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на договора за услуги и ползване на Приложението и във връзка със ЗЕДЕУУ, тези данни се съхраняват за период до 5 /пет/ години след прекратяване (изтриване) на профила.
Лични данни,свързани с       използването на услугите         /местоположение/

Перод на съхранение

15 календарни дни

Приложението съхранява записана локация за период от 15 календарни дни, освен ако друго не е посочено в Приложението.
Лични данни по повод издадени или получени от WILD GAME фактури, платежни документи (нареждания, извлечение), отчети и други счетоводни, отчетни и платежни документи. Лични данни от трудови досиета на служители За перода, в който са налице правата и задълженията на страните по правоотношението, по което е издаден счетоводният, отчетният или платежният документ, до 5 години от прекратяване на правоотношението. Ведомости за заплати се съхраняват 50 години. *Определени данни се съхраняват и за по-дълъг законовоопределен срок от посочения по-горе, тъй като представляват счетоводна информация – данни от транзакции, данни за фактуриране- между 5 и 50 години. Основание Договорни правоотношения; Изпълнение на законови задължения; Защита на легитимен интерес. Данните идентифицират клиента (потребителя) като страна по договора и се съхраняват с оглед реализиране на правата и задълженията им, респ. изпълнение на законовите задължения на WILD GAME като данъчно-задължено лице Съхранението е необходимо и с оглед осигуряване на правата на потребители, когато за същите е предвиден срок (например 2-годишна гаранция). Законовите задължения също налагат определянето на периода на съхранение по описания начин. Съгласно чл. 38 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски, се съхраняват от задълженото лице по реда, установен в Закона за Националния архивен фонд, в следните срокове: ведомости за заплати - 50 години; счетоводни регистри и финансови отчети - 10 години; документи за данъчно-осигурителен контрол - 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани; всички останали носители - 5 години. Съгласно чл. 38, ал. 2 от ДОПК след изтичането на срока за съхранението им носителите на информация по ал. 1 (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават
Лични данни от коренсподенция,жалби и сигнали, искания, инциативи Период на съхранение Данни от кореспонденция, жалби,сигнали, искания, инициативи, се съхраняват за срок до 5 /пет/ години на основание Закона за задълженията и договорите (давностни срокове за предявяване на претенции). Основание Защита на легитимен интерес С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към WILD GAME и Приложението, постъпила чрез електронни форми в Приложението, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, тази информация се съхранява за защита легитимния интерес на WILD GAME. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 години.
Време и източник на предавани чрез Приложението или по друг начин електронни изявления Лог, удостоверяващ изпращането или съхраняването на изявление Период на съхранение За срок от 1 /една/ до 5 години. Основание Изпълнение на законови задължения; Защита на легитимен интерес. Съгласно чл. 6 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги Приложението като посредник при електронно изявление, който по възлагане изпраща, получава, записва или съхранява електронно изявление или извършва други услуги, свързани с него, е длъжен да съхранява в срок от 1 година информация, с която точно да се определи времето и източника на предаваните електронни изявления. Легитимният интерес на WILD GAME позволява при определени случаи да удължим срока на съхранение на тези данни до 5 години от извършване на изявлението.
Бързи търсения или действия Период на съхранение До изтриването им от регистриранияпотребител или до прекратяване на регистрацията му в Приложението или до 6 месеца, ако тази функционалност се използва без регистрация Основание Съгласие на субекта (потребителя) Договорни правоотношения; Защита на легитимен интерес Тази опция дава възможностза повтаряне на търсения, действия, вместо потребителят да ги въвежда всеки път (например опция “Запомни ме” при достъп в Приложението). Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. Съхраняват се бързи линкове за повтаряне на последните 10 търсения. Настройката може да бъде променена от браузъра, използван от потребителя.
Настройки и Системни логове не съдържат лични данни, могат да съдържат информация като: дата и час, URL, информация за версия/операционн а система на устройство   Период на съхранение До изтриването им от регистрирания потребител или до прекратяване на регистрацията му в Приложението или до 6 месеца, ако тази функционалност се използва без регистрация. В случай че се съхраняват в бисквита - между 6 и 12 месеца от последното ползване. Основание Съгласие на субекта (потребителя); Изпълнение на законови задължения; Защита на легитимен интерес  В тази категория попадат настройки като избор на език и др. подобни. Контролът върху настройките е на потребителя и той може да променя същите чрез използвания браузър. Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия. 
Бисквитки  Период на съхранение Между 6 и 12 месеца - според вида на бисквитката и настройките на браузъра на потребителя Основание Съгласие на субекта (потребителя); Защита на легитимен интерес Докато трае сесията. До изтриването им от потребителя.До определено време след активирането им. *Конкретният срок, в който се съхраняват бисквитките зависи от настройките на потребителя в неговото устройство, които той може да промени.  

 

 

 

Изключения от правилата за сроковете за съхранение

 

Следва да се има предвид, че WILD GAME и Приложението няма да изтрие или анонимизира лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно, арбитражно, изпълнително производство или производство по разглеждане на жалба, възражение или оплакване. Изтриване ще бъде извършено след отпадане на нуждата от данните, като не е изключено това да бъде след изтичането на сроковете, посочени по-горе. Всеки субект на данни винаги може да отправи искане до WILD GAME и Приложението за изтриване на определена информация или закриване на профила му в Приложението. WILD GAME ще отговори на това искане, като запази определена информация дори и след закриване на профила, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат. Ако WILD GAME е законово задължено или ако е разумно необходимо да спазва регулаторните изисквания, да разрешава спорове, да предотвратява измами и злоупотреби или да прилага конкретни политики, WILD GAME може да запази част от информацията за потребителя за ограничен период от време, дори и след като профилът е изтрит. С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Приложението се прилага политика на резервираност на данните (Back-up).

 

 

СПОДЕЛЯМЕ ЛИ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 

WILD GAME, респективно Приложението, не предоставя лични данни, които обработва, на трети лица освен ако не е налице: съгласие на субекта, договор, даващ основание за споделянето, задължение по закон или легитимен или жизнено важен интерес. WILD GAME се старае да сведе до минимум личните данни, които разкрива, като това винаги е пряко свързано и е необходимо за постигането на определената цел.

 

WILD GAME не продава, не отдава под наем и не разкрива по незаконен начин лична информация пред трети страни за техните маркетингови и рекламни цели. WILD GAME гарантира, че достъпът до личните данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията въз основа на договори, сключени с тях. WILD GAME като администратор на лични данни разкрива обработвани от него данни, както следва:

● пред служители на WILD GAME (лица по чл. 29 от Регламента) - споделянето на обработвани данни спрямо служители е необходимо, за да бъдат изпълнявани договорените услуги от WILD GAME и Приложението. Всеки служител е подписал споразумение с WILD GAME, с което се е задължил да опазва поверителността на данните, станали му известни в хода на изпълнение на задълженията му по трудовия договор. Целта на споделянето на данни в този случай е свързана с легитимните интереси на WILD GAME да предостави услугите, които предлага.

● пред софтуерни разработчици на Приложението (обработващ лични данни по смисъла на чл. 28 от Регламента) - споделянето на обработвани данни спрямо разработчици е необходимо, за да бъдат изпълнявани договорените услуги от WILD GAME и Приложението. Всеки разработчик е подписал споразумение с WILD GAME, с което се е задължил да опазва поверителността на данните, станали му известни в хода на изпълнение на задълженията му по сключения договор за създаване и или поддръжка на Приложението и носи отговорност за спазване на предвидените в споразумението технически и организационни мерки. Целта на споделянето на данни в този случай е свързана с легитимните интереси на WILD GAME да предостави услугите, които предлага.

● пред други потребители на Приложението- при използване на услугите на WILD GAME WILD GAME предоставя данни на потребителите на други потребители в Приложението, само ако потребителят е дал съгласие данните му (в т.ч. за местоположението му, включително и това на неговото ловно куче) да бъдат споделяни и видими и за други потребители. Целта на споделянето на данни в този случай е свързана с легитимните интереси на WILD GAME да предостави услугите, които предлага.

● пред Google Ireland Limited, регистриран в Република Ирландия, с регистрационен № 368047, с адрес Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, както и пред Traccar, собствено на Tananaev Solutions като доставчици на сървърни услуги (обработващ лични данни по смисъла на чл. 28 от Регламента) - WILD GAME използва услугите на Google и по-конкретно Google Firebase и на Traccar за съхранение на цялата информация, налична в Приложението (база данни с потребителски профили, локации, потребители и т.н..), като Google прилага в тази връзка и следната политика на данните, а Traccar - наличната тук политика.. Тъй като данните от Приложението са в сървъра на Google и Traccar, то обработват се от тези доставчици следните данни: данни за използване на Приложението, софтуерни грешки и доклади за сривове, подробности за удостоверяване, показатели за качество и производителност и други технически подробности, необходими за работата и поддръжката на свързания софтуер. Тази информация включва идентификатори на устройства, идентификатори от бисквитки или токени и IP адреси. Целта за използване на тези данни е да се реализират услугите от WILD GAME и за да се осигури сигурна среда за потребителите в Приложението. Предаването на данни в този случай е за защита легитимните интереси на WILD GAME да изпълни услугите и е законосъобразно поради обстоятелството, че Google е обвързано от решение от 10 юли 2023 г. Европейската комисия относно адекватното ниво на защита във връзка с Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ. Наред с това, като обработващ данни, Google и WILD GAME са страни по споразумение, по силата на което със стандартни клаузи са уредили своите задължения и отговорности за данните, които обработват съвместно, като обработващият е приел собствени правила за поверителност и е предоставил гаранции, че ще прилага необходимите технически и организационни мерки за защитата на данните. Въпреки това, WILD GAME остава администратор на данни и поема отговорността да гарантира, че личните данни се обработват от Google в съответствие с тази Политика за сигурност и приложимите закони за защита на данните. Важно е да се отбележи, че Google също има свои собствени задължения да поддържа сигурността и поверителността на данните, които обработва от името на WILD GAME, и също е длъжен да докладва за всякакви нарушения на данните във връзка с услугите, които предоставя.

● пред държавни институции - WILD GAME може да разкрие лични данни, когато е налице правно задължение. В определени случаи WILD GAME е задължено да разкрие данните, които обработва пред публични органи като полиция, прокуратура, съд във връзка с предотвратяването и разкриването на престъпления или нарушения. Когато WILD GAME получава приходи от продажби, може да бъде задължено от органите на приходите да предоставим данни от продажби, съдържащи лични данни от фактури или други платежни документи. Предоставянето на данни на държавни институции може да се наложи и когато се преследва легитимен интерес от WILD GAME, например при образувани производства пред Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита на потребителите и други органи на държавната власт.

● пред счетоводното дружество, с което WILD GAME работи (обработващ лични данни по смисъла на чл. 28 от Регламента) - споделянето на обработвани данни спрямо експерти и счетоводители е необходимо, за да бъдат изпълнени законовите задължения на WILD GAME.

 

● пред IT компаниите, които поддържат Приложението и се грижат за сигурността на данните, обработвани от WILD GAME (обработващ лични данни по смисъла на чл. 28 от Регламента) - Целта на споделянето на данни в този случай е свързана с легитимните интереси на WILD GAME да предостави услугите, които предлага и със законовите задължения да съблюдава сигурността на данните, което може да се случи само със съдействието на технически специалисти. С тези компании е сключено съответното споразумение.

 

Легитимният интерес на WILD GAME да предостави услугите, както и законовите задължения на WILD GAME могат да обосновават необходимостта да бъдат споделени данни и на други категории лица извън посочените по-горе, като WILD GAME гарантира, че това ще се случва в рамките на договори за обработване на данни.

 

Приложението може да съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни. При проследяване на връзка към някой от тези уебсайтове, потребителят следва да се запознае с политиката и правилата им за поверителност и че WILD GAME не отговаря и не приема никаква отговорност за тези правила. Потребителят следва да провери тези правила, преди да изпрати информация на тези уебсайтове. Така например, Приложението може да използва YouTube LLC, представляван от Google Inc. за интегриране на видеоклипове. Обикновено, когато потребителят посети вградена видео страница, неговият IP адрес ще бъде достъпен за YouTube и "бисквитките" ще бъдат инсталирани на неговото устройство. За повече информация потребителят следва да се запознае с Декларацията за използването на личните данни на YouTube на адрес www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

 

 

КЪМ КОИ ДЪРЖАВИ ПРЕДАВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

WILD GAME и Приложението съхранява и обработва данни, в това число лични, в България, но и в сървъри, предлагани от Google и Traccar (вж. по-горе). Споделянето на лични данни от WILD GAME на Google и Traccar представлява споделяне на данни извън ЕС, включително в САЩ, доколкото Google поддържа сървъри по целия свят. Предаването на данните е законосъобразно, тъй като на 10 юли 2023 г. Европейската комисия прие решение относно адекватното ниво на защита във връзка с Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ. Съобразно решението Съединените щати гарантират адекватно ниво на защита (сравнимо с това в Европейския съюз) на личните данни, предавани от ЕС на дружества от САЩ. Въз основа на това решение личните данни могат да се предават безопасно от ЕС на дружества от САЩ, участващи в рамката, сред които е и Google, без да е необходимо да се въвеждат допълнителни гаранции за защита на данните. Наред с горното, Google се е обвързал да спазва своята Политика за поверителност. Целта на споделянето на данни в този случай е свързана с легитимните интереси на WILD GAME да предостави услугите, които предлага.

 

При всяко международно предаване на данни, WILD GAME гарантира, че предаването е законосъобразно, като в тази връзка предава данни към държави в Европейския съюз или извън него, но при наличието на следните условия: i) наличие на решение на Европейската комисия (ЕК) за адекватно ниво на защита на данните по отношение на трета държава, чийто предмет да съвпада с предмета на предаване на данните; ii) трансфер чрез прилагане на подходящи гаранции и включване на стандартни клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия.

 

Предаването на данни към доставчици на услуги и други трети лица винаги е защитено от договорни задължения и когато е уместно, от други гаранции, като например стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия или схеми за сертификация. Всеки потребител може да се свърже с WILD GAME и Приложението по всяко време, като използва данните за контакт, посочени в началото и в края на Политиката, за да разбере кои са държавите, към които се предават неговите данни и какви са защитните мерки във връзка с предаването.

 

 

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ

 

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните всеки субект, чиито данни обработва WILD GAME и Приложението, разполага със следните права:

 

Право на информираност

 

Настоящата Политика има за цел да информира потребителите подробно за обработването на личните им данни. Когато има риск за нарушение сигурността на личните данни, WILD GAME е длъжно да уведоми потребителя за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението. Също така, субектът на данни може да поиска информация относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.

 

Право на достъп

 

Всеки субект (притежател) на данните има право да получи потвърждение дали се обработват негови лични данни, и ако това е така - да получи достъп до данните си и следната информация: начина на обработването им, правата му във връзка с това, с каква цел се обработват данните, какви лични данни се обработват, кои са получателите на данни, какъв е срокът на обработване на данните. Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до WILD GAME. В този случай WILD GAME предоставя копие от обработваните лични данни в електронна или друга подходяща форма и исканата информация.

 

Право на коригиране

 

Всеки субект (притежател) на данните има право да редактира (допълва и изтрива) данните, които се обработват за него в Приложението. За регистрирани потребители тази опция е валидна в потребителския панел в Приложението. Нерегистрирани потребители, както и субекти, които считат, че WILD GAME обработва данни и извън Приложението могат да получат тази информация, като отправят искане до WILD GAME. Коригиране или допълване на личните си данни се изисква от субекта, когато обработваните данни са неточни, не са актуални или са непълни. На искането ще бъде отговорено от страна на WILD GAME писмено на предоставения от субекта електронен адрес.

 

 

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) и закриване на акаунт

 

Всеки субект (притежател) на данните има право да „бъде забравен”, т.е. да поиска личните му данни да бъдат изтрити от WILD GAME без ненужно забавяне, т.е. WILD GAME да заличи личните му данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните за нуждата от изтриване и от техните системи.

 

Искане за изтриване може да се подаде на основанията, предвидени в Регламента, вкл. при наличието на някое от следните основания:

 

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

- когато субектът е оттеглил своето съгласие за предоставянето им;

- когато субектът е възразил срещу обработването на лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

- когато обработването е незаконосъобразно;

- когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо WILD GAME;

- когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

В случай че регистриран потребител желае да изтрие единствено профила си в Приложението, то той може да направи това през потребителския панел в Приложението. След закриване на акаунта всички данни или част от тях се изтриват. Във връзка със задълженията, отговорностите и изискванията на закона (например ЗЕДЕУУ) е възможно WILD GAME да съхрани определени данни за определен период (вж. по-горе). При наличие на пречка или технически проблем на функционалността за изтриване на профила субектът следва да се обърне към WILD GAME и Приложението, които ще му съдействат в разумен срок.

 

С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Приложението се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни. WILD GAME можем да откаже изтриване на част или всички лични данни в случаите, при които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. Субектът ще бъде своевременно информиран за това.

 

WILD GAME може да откаже да заличи личните данни на основанията, посочени в Регламента - когато обработването на конкретните данни е с цел:

 

- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 

- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо WILD GAME или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

 

Право на ограничаване във връзка с обработването на данни

 

Регламентът предвижда възможност за ограничаване обработването на лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него. Ограничаването се допуска в следните случаи:

- когато субектът счита, че личните му данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, необходим на WILD GAME да провери точността;

- когато обработването на личните данни е неправомерно, но субектът не желае да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;

- когато WILD GAME не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

- когато субектът е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на WILD GAME имат преимущество пред интересите му.

 

 

Право за уведомяване на трети лица

 

Субектът има право да поиска от WILD GAME да уведоми всички трети лица, на които е предоставило данните на субекта, за искането за коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на данните.

 

Право на преносимост на данните

 

Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на WILD GAME, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин. Отговорността за съхранението на експортирани от Приложението данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло на субекта.

 

 

Право на субекта да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване

 

Субектът има право да не бъде обект на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или по подобен начин го засяга в значителна степен освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на неговите права, свободи и легитимни интереси.

 

Право на оттегляне на съгласие

 

Субектът има право по всяко време да оттегли съгласието си, което е дал във връзка с обработването на лични данни на основание предходно негово съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му. При услуги като абонамент за обяви и новини, получавани по електронен път, абонирането за които става на базата на желание (съгласие) на субекта, е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието). В случай на оттегляне на съгласие, WILD GAME има право да поиска самоличността на заявителя да бъде проверена с цел установяване на идентичността с лицето, за което се отнасят данните.

 

Право на възражение

 

Субектът има право да възрази по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение, WILD GAME ще разгледа искането и ако е основателно, ще го изпълни. Ако WILD GAME счита, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, субектът ще бъде информиран за това.

 

Право на жалба до надзорен орган Субектът има право да подаде жалба срещу WILD GAME до надзорния орган, ако счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, e-mail kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg, телефон: 02 915 3 518.

 

 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ОТ СУБЕКТА. СРОКОВЕ ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ

 

Всеки субект може да упражни посочените права безплатно по всяко време чрез електронен адрес или с молба, изпратени на адресите, посочени във формата за контакт в Приложението или в края на настоящата Политика за сигурност, като исканията може да се адресират както до WILD GAME, така и директно до Отговорното лице по защита на данните. Исканията се правят по начин, който позволява да се идентифицира самоличността на заявителя. По отношение на някои права, възможно е да бъдат приложими технически възможности за упражняването им, например бутон за отписване. При всички случаи, WILD GAME следва да отговори на искането или да се произнесе по отношение на упражненото право на предоставения в искането адрес, включително електронен в срок от един месец от получаването му.

 

В случай че субект упражнява тези права явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради своята повторяемост или когато за уважаване на искането е свързано с разходи за предоставяне на информацията или за комуникацията или предприемането на исканите действия налага такива разходи, WILD GAME си запазва правото да наложи разумна такса, като вземе предвид тези разходи или да откаже да предприеме действия по искането. Субектът ще бъде информиран своевременно за приложимите такси.

 

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

WILD GAME не носи отговорност за верността на предоставените от субекта данни, не извършва и проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от страна на субекта за измама и/или злоупотреба, субектът следва незабавно да уведоми WILD GAME. Субектът се задължава при предоставяне на каквато и да е информация в Приложението да не нарушава правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА

 

Настоящата Политика за сигурност на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото българско или европейско законодателство, по инициатива на WILD GAME или на компетентен орган. WILD GAME ще информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика чрез публикация на актуализираната Политика в Приложението или чрез изпращането на съобщение до предоставената от субекта електронна поща.

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за сигурност на личните данни на интернет страницата на WILD GAME.

 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

 

С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на WILD GAME и неговите клиенти, потребители, контрагенти, посетители в Приложението, служители, подизпълнители, с които работи, WILD GAME прилага Политика за технически и организационни мерки, включваща най-малко мерките, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

WILD GAME прилага подходящото и нужно ниво на защита и за тази цел е разработило ефикасни физически, електронни и административни процедури, за да пази данните, които събира, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни.

WILD GAME съхранява данни на сигурни сървъри, като използва услугите на доказани доставчици, прилагащи най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

WILD GAME е приело необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на лични данни, вкл. План за действие при нарушение на сигурността на данните, установило е структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, и е определило Отговорно лице за защита на данните, което подпомага процесите по законосъобразно обработване, опазване и обезпечаване на сигурността на данните.

 

Достъп до лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани с тях лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения. От всички служители/работници се изисква да бъдат обучени и да приемат съответните договорни клаузи/декларации/правила за спазване на организационните и технически мерки за достъп, преди да им бъде предоставен достъп до информация от всякакъв вид.

 

Принцип в структурата на WILD GAME е, че всички служители са отговорни за гарантирането на сигурността при съхраняването на данните, за които те отговарят и които WILD GAME обработва, както и че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети страни освен ако WILD GAME не е предоставил такива права на тази трета страна, като е сключил договор/клауза за поверителност. В тази връзка всички лични данни са достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с изградените правила за контрол на достъпа. Всички лични данни се третират с най-голяма сигурност и се съхраняват:

 

● в самостоятелна стая с контролиран достъп; и/или

 

● в заключен шкаф, до който достъп имат оторизирани лица; и/или

 

● компютъризирана система, защитена с парола в съответствие с вътрешните изисквания, посочени в организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до; и/или

 

● компютърни носители и сървъри, които са защитени в съответствие с организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация.

 

Личните данни се изтриват или унищожават само в съответствие с вътрешните процедури за съхраняване и унищожаване на данните.

 

За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на данни, WILD GAME може да използва допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация, back up технология за резервни копия.

 

Въпреки мерките, които WILD GAME прилага, за да защитава личните данни, които обработва, предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неоторизирани трети страни. WILD GAME не може да поеме отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под неговия контрол. В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, WILD GAME гарантира, че ще спазва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

 

КОНТАКТ С НАС ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на лични данни, може да бъдат отправяни към WILD GAME, чрез формата за контакт, налична в Приложението или посредством някоя от посочените начини за контакт:

 

„УАЙЛД ГЕЙМ“ ЕООД, ЕИК 205144985, ДДС № BG 205144985,

със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 161, ет. 2, ап. 5,

телефон за контакт: +389 854 965 859, e-mail: wildgame@abv.bg

 

ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 

Отговорно лице по защита на данните е: И. Ангелушев

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 161, ет. 2, ап. 5 Електронен адрес: wildgame@abv.bg

Телефон за контакт: +359 898 549 658